Free songs
 

Huurverhoging

Huurverhoging, hoe het werkt in het kort:

Sociale sector
Voor woningen in de sociale sector wordt de maximale huurverhoging jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Meer informatie over deze huurverhoging vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

Geliberaliseerde (vrije) sector
Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment.
De liberalisatiegrens per 1 januari 2017 is EUR 710,68. U kunt in uw huurcontract vinden hoe de jaarlijkse huurprijsaanpassing van uw woning wordt vastgesteld.

Huurverhoging via een indexeringsclausule in het huurcontract
Is er in het huurcontract een indexeringsclausule opgenomen? Dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen.

Zelf berekenen?
Met de rekenmodule van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u de huurprijsaanpassing berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector waarbij de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Regels huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector):

De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan.
Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.
De verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging.
De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen, als u weigert huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.

Bron en tekst: https://www.rijksoverheid.nl

rijksoverheid

 

 

 

Let op! U kunt aan deze beknopte informatie geen rechten ontlenen. Of u recht heeft op een toeslag hangt van uw persoonlijke situatie af, Woningwell en gelieerde partijen kunnen nimmer bepalen of toezeggen of u recht heeft op toeslagen. Voor meer informatie m.b.t. uw situatie kan de belastingdienst u indien gewenst verder informeren.