Free songs
 

Algemene voorwaarden

 

    Algemene Voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen gedaan vanaf 20 november 2015 bij Woningwell gevestigd te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56670036, hierna te noemen: “Woningwell”;
 2. Onder Kandidaat-huurder(Inschrijver) wordt verstaan eenieder die zich inschrijft bij Woningwell, of reageert op woonruimte en of bedrijfsruimte waarvoor Woningwell optreedt namens een eigenaar/verhuurder.
 3. Onder Woonruimte wordt verstaan: elk object bedoeld als woonruimte welke in eigen bestand is opgenomen en op www.woningwell.nl is gepubliceerd.
 4. Onder Bedrijfsruimte wordt verstaan: elke object bedoeld als bedrijfsruimte in de zin van huur van bedrijfsruimte (290-huur) al dan niet bedrijfsruimte in de zin van huur van overige ruimte (230a-huur) welke in eigen bestand is opgenomen en op www.woningwell.nl is gepubliceerd.
 5. Aangeboden objecten welke op de websites woningwell.nl wordt gepresenteerd wordt namens de verhuurder door Woningwell aangeboden.
 6. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst particulier ofwel consument indien hij/zij inkomen uit loondienst heeft.
 7. Kandidaat-huurder is in deze overeenkomst zakelijk Kandidaat-huurder indien hij/zij inkomen of winst uit onderneming overlegt en aangeeft een bedrijf te voeren om zodoende aan een draagkrachtnorm voor een bepaalde woonruimte te voldoen en deze woonruimte op naam van een bedrijf wordt gehuurd. Indien een zakelijk Kandidaat-huurder op persoonlijke titel wil huren dan is Kandidaat-huurder consument.
 8. Door inschrijving geeft Kandidaat-huurder geen opdracht tot bemiddeling. Woningwell bemiddelt voor gepresenteerd aanbod uitsluitend namens de verhuurder van woonruimte.
 9. Ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningwell vormt geen garantie of recht op vinden van woonruimte.
 10. Inschrijving geeft recht om te kunnen reageren op al het woningaanbod.
 11. Inschrijving geeft recht om te kunnen bezichtigen indien u in aanmerking komt voor de des betreffende woonruimte.
 12. Na inschrijving zal een van de medewerkers contact opnemen om een intake te voeren met Kandidaat-huurder.
 13. Kandidaat-huurder zal tevens een aanvraagformulier ontvangen waarbij er om diverse gegevens gevraagd worden. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 14. Kandidaat-huurder overlegt bij een aanbiedingsgesprek alle gegevens die Woningwell heeft opgevraagd, deze gegevens zijn origineel en naar waarheid ingevuld of opgevraagd; Als blijkt dat Kandidaat-huurder valse gegevens of verklaringen heeft overlegd, kan Woningwell de aanbieding intrekken en aangifte hiervan doen. Daarnaast wordt de Kandidaat-huurder uitgeschreven.
 15. Als blijkt dat de Kandidaat huurder op basis van valse gegevens of verklaringen een woning heeft gehuurd, dan heeft de verhuurder van de hier voorgenoemde Kandidaat-huurder het recht het huurcontract per direct op te zeggen. Door Kandidaat-huurder gemaakte kosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
 16. Wanneer na een bezichtiging Kandidaat-huurder besluit om in aanmerking te willen komen voor het huren van  woonruimte of bedrijfsruimte wordt een intentieverklaring getekend.
 17. Middels het ondertekenen van de intentieverklaring/voorlopige huurovereenkomst verplicht Kandidaat-huurder zich tot het huren van de betreffende woonruimte, tenzij verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden, ongeacht de reden.
 18. Woningwell staat buiten het besluit van verhuurder om Kandidaat-huurder een overeenkomst aan te bieden.
 19. Woningwell werkt m.b.t. al het geplaatste aanbod op website in opdracht van verhuurders en rekent daarom geen bemiddelingskosten aan huurders.
 20. Besluit Kandidaat-huurder na een bezichtiging te willen huren en wordt het object aan Kandidaat-huurder toegewezen dan hanteert Woningwell een tarief voor de inschrijf-en handelingskosten aan Kandidaat-huurder ad € 125,- inclusief 21 % btw. Eventuele uitzonderingen op dit tarief worden expliciet aangegeven in een advertentie. Zie voor toelichting en opbouw van de kosten het tabblad tarieven.
 21. Na een akkoord en toewijzing van een object, t.w. een bedrijfsruimte, woonruimte of overige ruimte, wordt Kandidaat-huurder een voorlopige huurovereenkomst aangeboden.
 22. Wanneer kandidaat-huurder na akkoord en toewijzing van een object, t.w. een bedrijfsruimte, woonruimte of overige ruimte annuleert, wordt er € 250,- annuleringskosten in rekening gebracht voor de uitgevoerde werkzaamheden.
 23. Door ondertekening van de aangeboden huurovereenkomst al dan niet voorlopige huurovereenkomst gaat Kandidaat-huurder de huur van het betreffende object aan.
 24. De inschrijf en handelingskosten ad € 125,- dienen voor of uiterlijk bij ondertekening van de intentieverklaring of voorlopige-huurovereenkomst aan Woningwell te worden voldaan.
 25. Kandidaat-huurder heeft het recht om zelf te onderhandelen met een verhuurder indien de inschrijfkosten betaald zijn.
 26. Een inschrijving verloopt zodra er een akkoord op huur van een object tot stand is gekomen.
 27. Op uw inschrijving is volgens de consumenten richtlijn een bedenktijd van 14 dagen van toepassing.
 28. De bedenktijd op uw inschrijving komt te vervallen wanneer Kandidaat-huurder met verhuurder in contact gebracht wordt of wanneer er een akkoord op verhuur is bereikt.
 29. Met persoonlijke gegevens en informatie van Kandidaat-huurders wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht. Alleen op uw verzoek kunnen deze verstrekt worden aan een verhuurder van een woning of bedrijfsruimte waar u op reageert.
 30. Woningwell is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst zijn verplichtingen niet nakomt. Kandidaat-huurder vrijwaart Woningwell voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar/verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.
 31. Op alle geschillen tussen Kandidaat-huurder/verhuurder en Woningwell is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden voor huurders versie 20 november 2015

versie: V.11.15.H103